FORMÅLET MED EN NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE

Avklare om ditt problem skyldes en funksjonsforstyrrelse i hjernen eller mest sannsynlig har andre årsaker (smerter, søvnproblemer, uro, depresjon m.m.)

 • Bidra til å stille en diagnose
 • Gi en beskrivelse av dine ressurser og eventuelle vansker med henblikk på konsekvenser for funksjon i skole, på arbeid, i mellommenneskelige forhold o.a.
 • Gi råd om tiltak for å bedre funksjon (behandling, rehabilitering, spesialundervisning i skolen osv)
 • Gi anbefalinger om andre undersøkelser/behandling som bør gjennomføres
 • Dokumentere evt. endringer over tid i ditt funksjonsnivå ved oppfølgingsundersøkelser

 

EKSEMPLER PÅ RELEVANTE PROBLEMSTILLINGER FOR NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE

 • Vansker med konsentrasjon, hukommelse eller andre kognitive problemer
 • Spørsmål om lett kognitiv svikt/eventuelt tidlig demensutvikling
 • Vurdering av kognitiv og psykologisk følgetilstand etter hjerneslag/TIA ("drypp")/hjerneblødning
 • Spørsmål om svikt i hjernefunksjon etter skader og belastninger som kan påvirke hjernen, f. eks. hodeskader, hjernehinnebetennelse, hjertestans, eksponering for løsemidler/kjemikalier eller rusmisbruk
 • Utredning av lærevansker og rådgivning om tiltak
 • Vurdering av kognitiv og atferdsmessig funksjon i forbindelse med nevrologiske lidelser, f.eks. epilepsi, MS, Parkinson med mer
 • Vurdering av arbeidsevne/læreevne i trygde-/ rehabiliteringsssaker
 • Vurdering av svikt i kognitiv eller atferdsmessig funksjon som innebærer økt ulykkesrisiko ved bilkjøring, f.eks i forbindelse med hodeskader/ hjerneslag/ demenstilstander
 • Vurdering av kognitiv og atferdsmessig funksjon ved ulike psykiske lidelser (for eksempel depresjon, angst, bipolar lidelse, personlighetsforstyrrelser, autismespkterforstyrrelser og psykoselidelser) med henblikk på avklaring av kognitive ressurser og utfordringer
 • ADD/ADHD: Vi utreder også symptomer og kognitiv funksjon ved spørsmål om ADD/ADHD hos barn og voksne. ADD/ADHD er en nevroutviklingsforstyrrelse som krever verifikasjon av tilstandsrelaterte symptomer allerede før 12 års alder. Dette kan være tidkrevende og komplisert å få til ved utredning av voksne med spørsmål om ADD/ADHD og diagnosen krever i slike tilfeller oftest utredning utover det vi gjør ved vanlig nevropsykologisk undersøkelse