NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE

En nevropsykologisk undersøkelse kartlegger hjernens funksjon slik denne avspeiler seg i form av persepsjon, oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse, problemløsning, følelser og atferd.


Undersøkelsen innebærer gjennomgang av symptomer og bakgrunnshistorie, gjennomgang av tester som er følsomme for hjernens funksjon og vanligvis besvarelse av spørreskjema med henblikk på kartlegging av symptomer og plager.


I tillegg til å bidra til diagnose innebærer den nevropsykologiske undersøkelsen en bred funksjonskartlegging med avklaring av både ressurser og eventuelle problemer. Dette gir ofte godt grunnlag for råd om tiltak i forhold til skole/opplæring, rehabilitering, behandling, videre undersøkelser og vurdering av arbeidsevne.


Vanligvis undersøkes følgende funksjoner i en nevropsykologisk undersøkelse:

  • Sensoriske og perseptuelle funksjoner
  • Oppmerksomhet og konsentrasjon
  • Læring og hukommelse
  • Evne til å bruke/forstå språk og verbal problemløsning
  • Evne til visuell problemløsning
  • Psykomotorisk tempo
  • Abstrakt tenking og problemløsning
  • Evne til å planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere (Eksekutivfunksjoner)
  • Kartlegging av følelser, atferd og personlighet

De nevropsykologiske testene er standardiserte og normert i forhold til alder og utdanningsbakgrunn. I den diagnostiske prosessen sammenholdes ofte de nevropsykologiske funn med resultater fra andre undersøkelser, for eksempel nevrologisk undersøkelse, billeddiagnostikk av hjernen (CT og MR) og nevrofysiologisk undersøkelse (EEG).