HENVISNING

For å utløse refusjon fra Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) kreves henvisning fra psykolog, lege eller barnevernsleder. Når henvisning mottas vil pasienten få en skriftlig innkalling til undersøkelse.

 

I de tilfeller der henviser ønsker diagnostikk av psykisk lidelse (inkludert depresjon, angst, personlighetsforstyrrelse, psykoselidelse, autismespekterforstyrrelse eller ADHD) må henvisning sendes til DPS for rettighetsvurdering før eventuell videresending til nevropsykolog.

 

I alle andre tilfeller (for eksempel der det kun ønskes kognitiv/atferdsmessig vurdering for nevrodiagnostikk eller funksjonsvurdering med henblikk på skolefunksjon, arbeidsfunksjon eller vurdering av helsekrav for førerkort) kan henvisning sendes direkte til oss.

HVA KOSTER EN NEVROPSYKOLOGISK UNDERSØKELSE

Spesialistene ved Nevropsykologisk poliklinikk har driftsavtale med Helse Sør-Øst HF. Pasienter som er under 18 år, pasienter som har frikort eller pasienter som er henvist fra NAV betaler ingen egenandel. Øvrige pasienter betaler den egenandel som er bestemt av HELFO, vanligvis kr 386,-.